Stosowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
 
*Wykonanie robót ziemnych przygotowawczych (koryta pod nawierzchnię) z wywiezieniem urobku
*Wykonanie warstwy odsączającej-mrozoodpornej z piasku
*Wykonanie podbudowy zasadniczej z  betonu/kruszywa łamanego 
*Układanie kostki brukowej o gr 6/8cm na podsypce cementowo-piaskowej/piaskowej
 
Obramowanie nawierzchni typu:
*obrzeże 6x20x100 cm 
*obrzeże 8x30x100 cm 
*krawężnik 15x30x100cm na ławie betonowej + opór betonowy
*palisada 12x12x50cm 
 
Grubość podbudowy zależna jest od wielu czynników takich jak rodzaj obciążenia jaki będzie poruszał się po nawierzchni(ruch pieszy,osobowy,ciężarowy), rodzaj gruntów rodzimych. W trudnych przypadkach stosuje się geowłókniny,geokraty,drenaże itp rozwiązania.